Aan - en verkoopvoorwaarden

VERKOOPVOORWAARDEN

 

 

1. De hierna volgende verkoopvoorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen  en overeenkomsten welke door Belrec BVBA worden gedaan en aangegaan, tenzij hiervan door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De klant doet uitdrukkelijk afstand, voor zoveel nodig van een  toepasselijkverklaring van  eigen inkoopvoorwaarden.

Een verwijzing door de klant naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt niet aanvaard.

2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt Belrec BVBA zich het recht  voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt. Vertraging in de levering, door welke oorzaak ook, geeft de klant geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

3. In geval van  annulatie, is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20 % van de waarde van de bestelling.

4. Overmacht ingeroepen door leveranciers, werkstakingen, lock-out, vermindering van voortbrengst gelden insgelijks als overmacht tegen de klant, en geven Belrec BVBA het recht de leveringen pro rata te verminderen, of de overeenkomst te ontbinden zonder verantwoordelijkheid, noch aanname van klacht of schadevergoeding.

5. Opslag en transport van de verkochte goederen geschieden voor rekening en risico van de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Eventueel door Belrec BVBA ter beschikking gestelde duurzame emballage, zoals containers, dienen haar terstond na aflevering van de goederen te worden geretourneerd. Het is de klant niet toegestaan dergelijke duurzame emballage voor andere goederen te gebruiken dan die welke van Belrec BVBA worden afgenomen. Indien dergelijke duurzame emballage Belrec BVBA niet binnen één maand is geretourneerd, is Belrec BVBA onherroepelijk gerechtigd de volledige nieuwwaarde daarvan aan de afnemer in rekening te brengen.

Kosten van laden en lossen zijn voor rekening van de klant.

6. Klachten betreffende zichtbare gebreken van leveringen moeten onmiddellijk, de dag zelf der levering, aan ons overgemaakt worden; andere klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de 8 dagen na levering, en alleszins vóór het inzetten of smelten of voortverkoop van de goederen.

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren, binnen de 8 dagen na factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

7. Alle geleverde goederen behoren in eigendom toe aan Belrec BVBA totdat de klant volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ook ten aanzien van voor en na de betreffende overeenkomst en/of op haar ontstane andere vorderingen, ongeacht de oorzaak ervan.

Tot aan  het tijdstip van betaling is de klant gehouden de door Belrec BVBA geleverde goederen op te slaan op een wijze die het als onze eigendom kenbaar doet zijn. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt, is het de klant niet toegestaan de betreffende goederen buiten de normale gang van zijn bedrijfsvoering te brengen, te verwerken, te verpanden of anderszins in zekerheid over te dragen.

Indien de klant van de geleverde goederen nieuwe voorwerpen vormt of doet vormen, de materialen met andere voorwerpen vermengt of op enigerlei andere wijze bestanddeel doet worden van andere voorwerpen, verkrijgt Belrec BVBA de eigendom van deze nieuwe voorwerpen tot zekerheid van de volledige betaling van het door de klant aan verschuldigde, en draagt de klant deze reeds nu vooralsdan over.

Onafhankelijk van en onverminderd voornoemd eigendomsvoorbehoud draagt de klant vanaf het moment dat de goederen als geleverd gelden het risico voor alle zichtbare en onzichtbare schade, directe en indirecte schade, die aan of door deze goederen of gedeelten daarvan mochten ontstaan.

8.Alle  facturen zijn contant (d.w.z. binnen 8 dagen) betaalbaar., tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

9. Uitstel van betaling door Belrec BVBA toegestaan aan een klant is geen afwijking van de voorgaande regel, maar behelst alleen een voordeel.

Bij niet-betaling  van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintrest verschuldigd van 12 % per jaar. Het bepalen van deze intrest doet geen afbreuk aan de verplichting om de betalingstermijn op de vervaldag na te leven.

Eveneens is, bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag , van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 100.- €, onverminderd de verwijlintresten. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of  cheques, evenals andere inningskosten zijn niet begrepen in deze forfaitaire schadevergoeding, en worden afzonderlijk aangerekend aan de klant.

10 Belrec BVBA behoudt zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten  bij niet-betaling, of wanneer niet voldoende waarborgen van betaling worden gegeven. Tevens behoudt Belrec BVBA zich alsdan het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

11. Belrec BVBA behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

Door ontbinding worden de vorderingen op de klant onmiddellijk opeisbaar. De klant is aansprakelijk voor de door Belrec BVBA geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

12. Leveringen naar het buitenland geschieden altijd onder voorwaarde van toestemming door de betreffende autoriteiten, dan wel het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

De klant dient zorg te dragen voor dergelijke toestemming en / of vergunningen, alsmede alle aan de transactie verbonden heffingen voor zijn rekening te nemen.

13. Huidige algemene voorwaarden zijn  cumulatief van toepassing met de bijzondere voorwaarden vermeld op onze contracten.

14. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Mechelen, bevoegd.

 

AANKOOPVOORWAARDEN

 

 

1.Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen koopt Belrec BVBA uitsluitend metalen onder de voorwaarden, zoals  hierna  geformuleerd.

Deze aankoopvoorwaarden zijn toepasselijk op alle door Belrec BVBA gedane aankopen van metalen, niettegenstaande andersluidende bedingingen en/of bepalingen van de verkopen, tenzij deze laatste bepalingen expliciet door Belrec BVBA  worden erkend.

2. De aankopen van Belrec BVBA moeten te allen tijde schriftelijk worden bevestigd.

Mondelinge toezeggingen door afspraken met aangestelden van Belrec BVBA binden Belrec BVBA niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

3. De aangekochte metalen zullen steeds vervoerd worden op risico van de verkoper, tenzij anders is overeengekomen.

Eventuele plaatsing van containers gebeurt te allen tijde onder verantwoordelijkheid van de leverancier en   mogen alleen gebruikt worden voor het laden van ijzer en/of metalen. Deze goederen dienen vrij te zijn van verontreiniging vermeld onder punt 6.

 Bij schade en/of diefstal wordt de nieuwwaarde bij de leverancier in rekening gebracht.

4. De levering dient te gebeuren tijdens de normale werkuren op de datum, of binnen de periode aangeduid in de overeenkomst.

De verkoper moet ten minste 24 uur op voorhand de levering aanmelden. Voor laattijdige leveringen zullen prijsaanpassingen doorgevoerd worden

5. De aangevoerde metalen mogen pas gelost worden na voorafgaande keuring door  Belrec BVBA.

Deze voorafgaande keuring houdt slechts een eerste visuele controle van de aangevoerde metalen in, doch behelst geen definitieve aanvaarding van de levering.

6. Alle aangevoerde kwaliteiten moeten vrij zijn van oliën, vetten en andere ontvlambare producten.

Evenmin mogen zich tussen de aangevoerde metalen gasflessen of andere explosieve voorwerpen bevinden.

De aangevoerde metalen mogen niet vervuild zijn met eender welke mogelijke vervuiling zoals stof, zand, grond, asbest, e.d. of gevaarlijke chemische stoffen, en mogen evenmin radioactief zijn.

Materialen worden ter plaatse, voor zo ver mogelijk, optisch gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest en radioactiviteit.

Indien later, alsnog asbest en/of radioactiviteit of een andere verontreiniging geconstateerd wordt, blijft de leverancier hiervoor aansprakelijk.

Alle aangevoerde vloeistoftanks zullen voorafgaandelijk volledig leeggemaakt en gereinigd zijn.

De verkoper verbindt zich er toe Belrec BVBA te vrijwaren voor alle nadelige gevolgen voortspruitend uit de aanwezigheid van schadelijke of verboden producten in het aangevoerde schroot of uit niet-leeggemaakte vloeistoftanks.

7. Bij vermenging van verschillende kwaliteiten zal de aankoopprijs van de gehele levering herleid worden tot het tarief van de laagste kwaliteit.

8.Indien de metalen vermengd zijn met verontreinigd materiaal, zal de hoeveelheid van het verontreinigd materiaal in mindering gebracht worden op het totale gewicht.

Deze verontreiniging  zal door Belrec BVBA afgevoerd worden naar de daartoe geëigende stortplaats, op kosten van de verkoper.

Het afvoeren van deze verontreinig zal geschieden tegen de daarvoor geldende tarieven met een minimum prijs van 300,- € per ton, en onmiddellijk door Belrec BVBA in mindering gebracht worden op de aankoopprijs van de metalen.

Indien er radioactief materiaal geleverd wordt, zijn alle kosten die hierdoor kunnen ontstaan volledig ten laste van de leverancier.

9.  Afgekeurde goederen worden op kosten van de leverancier retour geladen.

10. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zal Belrec BVBA, onverminderd de toepassing van overige bepalingen van onderhavige aankoopvoorwaarden, en onder voorbehoud van het bepaalde o.m. in artikel 5 en 8 van onderhavige aankoopvoorwaarden, overgaan tot betalingen van de aangekochte goederen 30 dagen na factuurdatum.

11. In geval van annulatie, is de leverancier een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de waarde van de bestelling.

12. In geval het transport geschiedt door Belrec BVBA of de leverancier zal het losgewicht bepalend zijn.

13. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top